Κίνηση σε μία κατεύθυνση


Φτιάξτε: Ένα αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα μπρος και πίσω
Ασκηθείτε: Στη χρήση του Move Block, σε βασικές λειτουργίες δημιουργίας και αποθήκευσης προγράμματος με το λογισμικό Lego Mindstorms Education NXT 2.0, βασικές λειτουργίες μεταφοράς και εκτέλεση προγράμματος στο NXT.


Κατασκευή: Ακολουθήστε τις οδηγίες κατασκευής

Οδηγίες για το πώς να φτιάξετε ένα καινούριο πρόγραμμα εδώ

Προγραμματισμός

Για να θέσετε σε κίνηση το αυτοκίνητο ρομπότ πρέπει να είναι σε λειτουργία και οι δύο κινητήρες. Αυτό γίνεται με την εντολή Move Block.
Με την εντολή Move Block μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία περισσότερους από ένα κινητήρες.

Βήμα1 : Βρίσκετε το Move Block στην παλέτα Common Palette. Επιλέξτε το Move Block από την παλέτα και σύρετε το στο χώρο εργασίας.

.png
σχήμα 1

Βήμα 2: Κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το αυτοκίνητο σας να κινηθεί ευθύγραμμα για 3 δευτερόλεπτα.

1.png
σχήμα 2

1) Επιλέγετε τις θύρες που είναι συνδεδεμένοι οι κινητήρες.
2) Επιλέγετε την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να κινηθεί το αυτοκίνητο
3) Ρυθμίστε την ισχύ του κινητήρα.
4) Πληκτρολογήστε τη διάρκεια που επιθυμείτε να κινηθεί το αυτοκίνητο. (σε δευτερόλεπτα)


Συμβουλευτείτε και το Move Block βασικές λειτουργίες


Οδηγίες για τη μεταφορά και εκτέλεση προγράμματος στο Nxt Εδώ

Πειραματιστείτε (Δοκιμάστε)


  • Μπορείτε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση του αυτοκινήτου επιλέγοντας την αντίθετη κατεύθυνση στο σημείο 2 του σχήματος 2
  • Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ του κινητήρα ρυθμίζοντας την κλίμακα στο σημείο 3 του σχήματος 2.
  • Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια κίνησης του αυτοκινήτου πληκτρολογώντας τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα στο σημείο 4 του σχήματος2.

Προβληματιστείτε (Διερευνήστε)


Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που κινεί το αυτοκίνητο σας μπροστά κατά 10 εκατοστά.

Στο λογισμικό μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα ή σε πλήρεις περιστροφές των κινητήρων. Για αν απαντήσετε το ερώτημα χρειάζεται να κάνετε μερικούς υπολογισμούς.

1. Με σταθερή ισχύ στους κινητήρες 50% συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1


Τρόπος καθορισμού διάρκειας
κίνησης
Duration Διάρκεια
Μετατόπιση αυτοκινήτου
Degrees
360

Degrees
720

rotations
1

rotations
2

Seconds
2

Seconds
4

α) Τι παρατηρείτε, αν συγκρίνετε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου, όταν η διάρκεια δίνεται σε Degrees και είναι ίση με 360, σε σχέση με τη μετατόπιση του αυτοκινήτου όταν η διάρκεια δίνεται σε rotations και είναι ίση με 1; Τι συμπέρασμα βγάζετε;

β) Η διάρκεια της κίνησης είναι ανάλογη με τη μετατόπιση του αυτοκινήτου. Επιλέξτε ένα από τους τρόπους καθορισμού της διάρκειας κίνησης και κάντε τους απαραίτητους υπολογισμούς έτσι ώστε τελικά το αυτοκίνητο σας να κινηθεί προς τα εμπρός κατά 10 εκατοστά.

Επέκταση

2. Με σταθερή ισχύ στους κινητήρες 70% συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2


Τρόπος καθορισμού διάρκειας
κίνησης
Duration Διάρκεια
Μετατόπιση αυτοκινήτου
Degrees
360

Degrees
720

Rotations
1

Rotations
2

Seconds
2

Seconds
4


α) Τι παρατηρείτε αν συγκρίνετε τις μετατοπίσεις του αυτοκινήτου για τον Πίνακα 1 και Πίνακα 2 για την ίδια διάρκεια; Τι συμπέρασμα βγάζετε;

β) Πώς επιδρά η αύξηση της ισχύος των κινητήρων στη μετατόπιση του αυτοκινήτου στην περίπτωση που η διάρκεια δίνεται με Degrees, Rotations και Seconds;